Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

PBN: P.B.N. Sport & Adventure BV (PBN).

Opdrachtgever: degene die de opdracht aan PBN heeft verstrekt.

Opdracht: het organiseren van een activiteit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PBN.

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan PBN levert.

Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit.

Wederpartij: zowel Opdrachtgever, Deelnemer als Leverancier.

Deze voorwaarden: de algemene voorwaarden van PBN.

Artikel 2 WERKINGSSFEER

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2    De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3    PBN is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat PBN daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.

2.4    Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze Voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

2.5    Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze Voorwaarden.

Artikel 3 OFFERTES

3.1    Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

3.2    Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke Order als eenmalig.

Artikel 4 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

4.1    Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van PBN is (zijn) bevoegd om in de Overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Voorwaarden.

4.2    Degene die namens de Deelnemer of Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Deelnemer of Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1    Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, door of namens de Opdrachtgever of de Deelnemer aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze - die leiden tot door PBN niet in de Opdracht opgenomen kosten, worden aan de Opdrachtgever/ Deelnemer in rekening gebracht.

5.2    Indien de Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de Overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan PBN ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3    Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door PBN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 PRIJS EN BETALING

6.1    De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Voor busvervoer en hotelovernachtingen is de reisbureauregeling van toepassing.

6.2    De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

6.3    PBN is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van de Opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de Opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan PBN is verschuldigd.

6.4    De Opdrachtgever ontvangt de factuur direct na afloop van de activiteit. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur per ommegaande te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

6.5    Vanaf de datum dat de betaling door de Opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt, onverminderd het recht van PBN de werkelijke kosten en schade op de Opdrachtgever te verhalen.

6.6    Alle kosten van invordering komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

Artikel 7 KLACHTEN

7.1    Reclames met betrekking tot een activiteit dienen binnen 8 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend.

7.2    Reclames ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden door PBN niet in behandeling genomen.

7.3    Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN

         PBN is niet aansprakelijk indien de Deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 9 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

9.1    Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door PBN bedachte of tot stand gekomen activiteiten, rusten enkel en alleen bij PBN.

9.2    Indien de Opdrachtgever een activiteit door PBN laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat daardoor de rechten op het idee of ontwerp op Opdrachtgever overgaan.

Artikel 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

10.1  De Opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de Overeenkomst aangaat aan PBN of een vertegenwoordiger van PBN te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere Deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan PBN.

10.2  Alle Deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de Opdrachtgever een voldoende dekkende reis – en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten. Indien PBN hiervoor zorg dient te dragen, dient daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk worden verzocht.

10.3  De Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van PBN of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen. De Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door PBN of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Deelnemer of de Opdrachtgever.

10.4  De Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PBN. De Deelnemer stelt PBN zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De Deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen – in dezelfde staat als waarin de Deelnemer deze heeft ontvangen - aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan PBN. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer.

10.5  PBN houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend.

10.6  Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de Deelnemer aan PBN een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.

10.7  De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID PBN

11.1  Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever/ Deelnemer. PBN is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade – waaronder indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade – die de Opdrachtgever/ Deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van PBN.

11.2  PBN is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan PBN kan worden toegerekend.

11.3  PBN is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever/ Deelnemer.

11.4  De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van PBN gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van PBN, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.

11.5  De aansprakelijkheid van PBN is in alle gevallen – behoudens sprake van opzet of grove schuld - beperkt tot het bedrag waarop de door PBN gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/ DEELNEMER

12.1  De Opdrachtgever/ Deelnemer is jegens PBN aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

12.2  Op eerste verzoek van PBN, zal Opdrachtgever dan wel de Deelnemer PBN vrijwaren tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens PBN.

Artikel 13 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

13.1  De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.

13.2  Bij annulering is de Opdrachtgever het navolgende aan PBN verschuldigd.

a.      Tot 4 weken voor aanvang van het evenement 50% van het totaal bedrag incl. BTW.

b.      Van 4 tot 2  weken voor aanvang van het evenement 75% van het totaal bedrag incl. BTW.

13.3  Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de Opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen rente uitgekeerd.

13.4  Indien de Opdrachtgever een annuleringsverzekering bij PBN afsluit, verzekert de Opdrachtgever zich voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.

13.5  Bij annulering is en blijft de Opdrachtgever de poliskosten en premie voor de annuleringsverzekering verschuldigd, indien en voor zover hij deze via PBN heeft afgesloten.

Artikel 14 OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR PBN

14.1  PBN heeft het recht om 14 dagen voor aanvang van de activiteit de Overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. PBN zal het door de Opdrachtgever aan PBN betaalde retourneren.

14.2  PBN is te allen tijde gerechtigd terstond de Overeenkomst per direct op te zeggen,

a       in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of de Deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van PBN. In dat geval heeft PBN recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade die PBN dientengevolge lijdt en/of zal lijden;

b       Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt.

De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging van deze verklaring.

14.3  Bedragen die PBN voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die PBN na de opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen PBN en de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2  De bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen PBN en de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Leverancier.